Предмет на поръчкатаОбявление за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”
Дата на публикуване27.09.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал.1, т.3, буква „б”, чл.7, т.5, чл. 7„г” от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 1 от НВМОП, Решение по т.3 от Протокол № 16 /09.07.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект:

„Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”

Вид на процедурата: открит конкурс

Място и срок за получаване на документацията:
Документацията се получава всеки работен ден в дирекция „Основни услуги и логистика” в стая 211С, след заплащането й в брой в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в срок до 11.10.2010 г.

Документацията можете да изтеглите тук.
 
Цена на документацията: 10 лв. с ДДС

Място и срок за подаване на офертите:
Оферти се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. до 18.10.2010 г. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

Отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 19.10.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.

Обявлението за възлагане на обществената поръчка е публикувано в електронната страница за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2010-0012

Документация

Документи