Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: “Доставка на радиатори за нуждите на пощенските станции на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване08.10.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД, на основание чл. 5, ал. 1, от НВМОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 7, т. 5 и чл. 7г от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от НВМОП, Решение по т. 12 на Протокол № 13/25.05.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект:
“Доставка на радиатори за нуждите на пощенските станции на „Български пощи” ЕАД”

Вид на процедурата: открит конкурс


Място и срок за получаване на документацията
:
Документацията се получава всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., до 22.10.2010 г., след заплащането й в брой в касата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31,  в стая 211 С .


Документацията можете да изтеглите тук.
 

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС


Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се приемат от 9:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден до 29.10.2010 г., в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, стая 211 С.

Отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва от 13.00 ч. на 01.11.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.


Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на РОП www.aop.bg под номер 00276-2010-0013

Документация

Документи