Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на “Български пощи” ЕАД”.
Дата на публикуване14.10.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на “Български пощи” ЕАД”


ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1 и т.2 и чл.14, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП, Решение по т.12.1 от Протокол № 11/30.04.2010г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 

 

„Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на “Български пощи” ЕАД”

Вид на процедурата: Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:


Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 2, стая № 214 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. в срок до 12.11.2010 г.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 10 лв. без ДДС

Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до  22.11.2010 г., в сградата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в дирекция „Информационни и комуникационни технологии”.


Отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 23.11.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.


Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под N:3 от 14.10.2010 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2010-0015

 

Документация

Документи