Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „ Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”.
Дата на публикуване12.11.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

„ Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”.

 


ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2 и чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП, Решение по т.8 от Протокол № 1/07.01.2010г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 

 

„ Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”

 

Вид на процедурата: Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 2, стая № 214 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. в срок до 11.12.2010 г.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 10 лв. без ДДС

Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до  21.12.2010 г., в сградата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в дирекция „Информационни и комуникационни технологии”.


Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 22.12.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.
Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под N:1 от 12.11.2010 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2010-0017

Документация

Документи