Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с обект: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване17.12.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД, на основание чл.103, ал.1, във връзка с чл. 25, ал.1, чл.7, т.5, чл.7г и чл. 3, ал.1, т.2 и  чл. 14, ал.1, т.3 от ЗОП и Решение по т. 5 от Протокол № 12/10.05.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с обект:

„Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД”. 

 

Вид на процедурата: открита процедура

 

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч., до 17.01.2011г. /В обявлението е посочен срок 16.01.2011г., т.к.неделя е неработен ден, документация за участие може да бъде получена до 16:00 ч. на следващия работен ден – понеделник, 17.01.2011 г./ , след заплащането й в брой в касата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31,  в стая 211 С.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа всеки работен ден до 26.01.2011 г., в дирекция “Основни услуги и логистика” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, стая 211 С.

 

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 13:00 ч. на 27.01.2011 г., в ЦУ на “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на РОП www.aop.bg под номер 00276-2010-0019. Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg, в раздел услуги, под N:2 от 20.12.2010 г.

Разяснения по документацията можете да изтеглите от тук.

 

Документация

Документи