Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише”
Дата на публикуване31.01.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1, чл.3, ал.1, т.2 и чл.7, т.5, чл.7г, и чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП, Решение по т.6 от Протокол № 17/16.07.2010 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише”

Вид на процедурата: Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:


Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 2, стая № 214 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. в срок до 02.03.2011 г.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 10 лв. без ДДС

Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до  12.03.2011 г., в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в дирекция „Информационни и комуникационни технологии”.

 


Отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 15.03.2011 г., в ЦУ „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.


Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на „Държавен вестник” - http://dv.parliament.bg под N:19 от 31.01.2011 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2011-0002

Документация

Документи