Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване07.02.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1, във връзка чл. 25, ал. 1, чл. 64, ал. 1 и ал. 3, чл.7, т.5, чл. 7„г” и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и чл.93а от ЗОП, Решение по т.6 от Протокол № 22/21.09.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

 

“Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции:

Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на “Български пощи” ЕАД”;

Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на “Български пощи” ЕАД”;

Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД”.


Вид на процедурата:
Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата, в дирекция „Основни услуги и логистика” в Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в срок до 09.03.2011 г.

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 19.03.2011 г. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 21.03.2011 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.

 

Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под N:25 от 07.02.2011 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2011-0003

Документация

Документи