Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9071227}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване06.12.2017
СтатусОтворена
№ в РОП / ПОП9071227
№ от деловоднаОП-48-2017
Възлагане чрезОбява за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 187 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ с две обособени позиции:

Обособ. поз.1 Доставка на на банкнотоброячни машини
Обособ. поз.2 „Доставка на монетоброячни машини“

 

Приложения към обявата:

  1. Обява и проект на договор;
  2. Образци декларации;
  3. Техническа спецификация на възложителя.

 Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват –

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“, обособена позиция №…….

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 15.12.2017г. /включително/.

Обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9071227.

Документация

ДокументиПротокол 1 от работата на Комисията13.02.2018 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти18.12.2017 
Приложения към обявлението06.12.2017