Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, {00276-2018-0013}: “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване27.07.2018
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2018-0013
№ от деловоднаОП-26-2018
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.132 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“

Приложения:

1.Документация и проект на договор – Приложение № 5;

2.Образци декларации – Приложение № 2 – Приложение № 4;

3.Технически спецификации и методика за оценка на офертите с приложения:

  • Списък № 1 на обектите с физическа охрана и схема № 1 на примерен обект;
  • Списък № 2 на обектите с охрана със СОИС и схема № 2 на примерен обект;
  • Списък № 3 на обектите с ежемесечна профилактика на СОИС;
  • Списък № 4 на обектите за транспорт на ценни пратки и схема № 3 на примерен маршрут на
  • транспортна схема.

4.еЕЕДОП- файл espd-request – Образец № 1.

 

 Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват:

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

 Оферта

 

 Наименование на обществената поръчка:

“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни

пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“

 

                                                        

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 29.08.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 30.08.2018г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2018-0013.

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор Договор № 259/21.12.2018 г.10.08.2023Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 1044453
Допълнително споразумение 8 към Договор 25913.06.2023 
Допълнително споразумение 7 към Договор 25915.07.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1036137
Допълнително споразумение 6 към Договор 25909.05.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1033715
Допълнително споразумение 5 към Договор 25909.08.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1018030
Допълнително споразумение 4 към Договор 25926.03.2021Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1009834
Допълнително споразумение 3 към Договор 25921.08.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 991342
Допълнително споразумение 1 към Договор 25921.08.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 991341
Допълнително споразумение 2 към Договор 25919.03.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 965836
Сключен договор 259/21.12.2018 за изпълнение18.02.2019Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 894190
Решение за класиране и определяне на изпълнител27.09.2018 
Доклад от работата на Комисията27.09.2018 
Протокол 3 от работата на Комисията27.09.2018 
Протокол 2 от работата на Комисията27.09.2018 
Съобщение за отваряне на ценови оферти12.09.2018 
Протокол 1 от работата на Комисията10.09.2018 
Приложения27.07.2018