Предмет на поръчкатаОбявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД
Дата на публикуване28.03.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1, във връзка чл. 25, ал. 1, чл.7, т.5, чл. 7„г” и чл. 3, ал.1, т.2, чл.16, ал.4 от ЗОП, Решение по т.6 от Протокол № 24/11.10.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

 

„Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на

„Български пощи" ЕАД”, със следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”.


Вид на процедурата:
Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, дирекция „Основни услуги и логистика”от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в срок до 29.04.2011 г.

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 09.05.2011 г. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 10.05.2011 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, в зала 212.

 

Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под N:19 от 28.03.2011 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2011-0005

Документация

Документи