Предмет на поръчкатаПроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“
Дата на публикуване06.03.2020
СтатусВъзложена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0004
№ от деловоднаОП-5-2020
Възлагане чрезОткрити процедури

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“

 

Приложения:

1.Документация

2. еЕЕДОП- файл espd-request – Образец № 1

3. Образци декларации – Образец № 2 и Образец № 3;

4. Технически спецификации – Приложения № 1;

5. Методика за оценка – Приложение № 2;

6. Проект на договор – Приложение № 3;

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част (всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение).
  • Върху плика се посочват:–

Наименование на участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

                                                                       Оферта

 Наименование на обществената поръчка:

„Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“

 

                                                          До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

                                                         Гр.София 1700, бул.„Акад. Стефан Младенов” № 1 бл.31

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 13.04.2020г. (включително), в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

Дата и час на отваряне: Офертите ще се отворят на 14.04.2020г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под номер: 00276-2020-0004

Документация

ДокументиДопълнително споразумение 3 към Договор 8328.11.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под №1039665
Допълнително споразумение 2 към Договор 8328.11.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под №1036687
Допълнително споразумение 1 към Договор 8313.05.2022Информацията е публикуване на сайта на АОП под номер 1033865
Сключен договор 83/01.06.2020 за изпълнение12.06.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 981295
Решение за класиране и определяне на изпълнител30.04.2020 
Доклад от работата на Комисията30.04.2020 
Протокол 2 от работата на Комисията30.04.2020 
Протокол 1 от работата на Комисията30.04.2020 
Съобщение за отваряне на ценови оферти21.04.2020 
Приложения06.03.2020