Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печата
Дата на публикуване19.04.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закон за обществени поръчки и Раздел V, буква А, т. 15 от утвърдената документация, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции, ще се извърши на 21.04.2011 г. от 10.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

 

Документация

Документи