Предмет на поръчкатаОбявление за откриване на обществена поръчка с предмет: „Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с три обособени позиции”
Дата на публикуване31.05.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД, на основание чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), във връзка с чл.3, ал.1, т.3, б. ”б”, чл.7, т.5 и чл.7 г от ЗОП, чл.1, ал.2, т.1 и чл.4, ал.1 от НВМОП и решение по т.4 от Протокол № 2 от 13.01.2011г. и  т. 7 от Протокол № 7 от 15.03.2011г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет:

 

 

„Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с три обособени позиции, всяка на стойност до 100 000 лева:

 

Обособена позиция 1 - Регион ЗАПАД : София град – 135 бр., София окръг - 156 бр.,  Перник - 68 бр., Кюстендил - 78 бр., Благоевград - 127 бр., Видин - 82 бр., Враца - 110 бр.,  Монтана - 104 бр.

Обособена позиция 2 - Регион СЕВЕР : Варна - 135 бр., Добрич - 81 бр., Шумен - 112 бр.,  Търговище - 78 бр., Плевен - 132 бр., Велико Търново - 154 бр., Ловеч - 108 бр., Русе - 103 бр.,  Разград - 88 бр., Габрово - 68 бр., Силистра - 71 бр.

Обособена позиция 3 - Регион ЮГ: Пловдив - 195 бр., Смолян - 64 бр., Хасково - 138 бр.,  Кърджали - 67 бр., Пазарджик - 137 бр., Бургас - 163 бр., Сливен - 93 бр., Стара Загора - 130 бр., Ямбол - 72 бр.

 

Вид на процедурата: открит конкурс

 

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден в дирекция „Правна дейност”, ет. 2, стая № 225, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31, от 9:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, до 13.06.2011 г.

 

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден до 20.06.2011 г. в служба “Деловодство” в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, гр.София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31. 

 

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 21.06.2011 г. в ЦУ на “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на АОП под номер 00276-2011-0006.

 

 

 

 

Документация

Документи