Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради, собственост на БП ЕАД "
Дата на публикуване07.07.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 38, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 5 от документацията за участие, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с три обособени позиции, всяка на стойност до 100 000 лева” ще се проведе на 08.07.2011 г. /петък/ от 13:00 часа в зала 101, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

Документация

Документи