Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя сухи трансформатори по 1000 KVA в БРСЦ”
Дата на публикуване21.07.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД, на основание чл.5, ал.1, т.1 от НВМОП, във връзка с чл.3, ал.1, т.1 и чл.7, т.5 и чл. 7„г” от ЗОП, чл.1, ал.2, т.1 и чл.4, ал.1 от НВМОП и решение по т.9. от протокол № 7/15.03.2011 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект:

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя сухи трансформатори по 1000 KVA в БРСЦ”

 

 

Вид на процедурата: открит конкурс

 

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., до 03.08.2011 г., след заплащането й в брой в касата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, стая 225.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 9:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден до 10.08.2011 г., в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 1, стая 123.

 

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 13:00 ч. на 11.08.2011 г., в ЦУ на “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2011-0008.

 

 

Документация

Документи