Предмет на поръчкатаОбявление относно удължаване срока за получаване на оферти за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД”
Дата на публикуване15.08.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл. 65, ал. 3 от ЗОП удължава срока за получаване на оферти за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект:

 

„Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД”, по три обособени позиции:

 

Обособена позиция 1 - Регион ЗАПАД: София град, София окръг, Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Враца,  Монтана.

  

Обособена позиция 2 - Регион СЕВЕР: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Русе, Разград, Габрово, Силистра.

  

Обособена позиция 3 - Регион ЮГ: Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол.”

 

Вид на процедурата: открит конкурс

 

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден в дирекция „Правно обслужване” в стая 214, след заплащането й в брой в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в срок до 03.08.2011 г.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС

 

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се приемат всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. до 10.08.2011 г. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 11.08.2011 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, в зала 212.

 

Обявлението за възлагане на обществената поръчка е публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2011-0009

 

 

Документация

Документи