Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя сухи трансформатори по 1000 KVA в БРСЦ"
Дата на публикуване26.08.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 38, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 5 от документацията за участие, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  два броя сухи трансформатори по 1000 KVA в БРСЦ” ще се проведе на 29.08.2011 г. /понеделник/ от 11:00 часа в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

Документация

Документи