Предмет на поръчкатаУведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии”
Дата на публикуване26.08.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 18 от документацията, ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии”, ще се извърши на 29.08.2011 г. /понеделник/ от 15.00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи