Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: “Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна”
Дата на публикуване29.09.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: “Български пощи” ЕАД на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” и чл. 7, т. 5 , чл. 7 „г” от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от НВМОП,  решение по т. единствена от протокол № 15/16.06.2011 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет:

 

“Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна”

 

Вид на процедурата: открит конкурс

 

Място и срок за получаване на документацията: 

Документацията се получава всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., в срок до 13.10.2011 г., след заплащането й в брой в касата (стая К315 - за издаване на фактура и стая 304 за заплащане) на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 211 С.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС.

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите се приемат от 9:30 часа до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до изтичане на срока за получаване на оферти – до 16:30 ч. на 20.10.2011 г., посочен в обявлението за малката обществена поръчка, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 21.10.2011 г., в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2011-0011. 

 

Документация

Документи