Предмет на поръчкатаУведомление за отварянето и оповестяването на ценовите предложения в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на поделенията на "Български пощи" ЕАД”
Дата на публикуване12.10.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 38, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Раздел VІІ, буква А, т. 13 от документацията за участие, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на поделенията на "Български пощи" ЕАД” с две обособени позиции: Позиция І – „Доставка на пластмасови пломби”; Позиция ІІ – „ Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка”” ще се проведе на 13.10.2011 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

Документация

Документи