Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „“Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на СП "БФН"”
Дата на публикуване16.11.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл.7, т.5,  чл. 7г от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.1, ал.2, т. 2,  чл. 3, ал. 2 и  чл.4, ал.1, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата, Решение по т. 1 от Протокол № 7/15.03.2011 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, Заповед № РД-08-313/02.11.2011 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД и Заповед № РД-92/14.11.2011 г. на Директора на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет:

 

Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в СП "Българска филателия и нумизматика" на "Български пощи" ЕАД

                                  

 

Вид на процедурата: открит конкурс

 

Място и срок за получаване на документацията: 

Документацията се получава всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., в срок до 05.12.2011 г., след заплащането й в брой в касата на СП „Българска филателия и нумизматика”,  1612 гр. София, ул. “Хайдушка поляна” № 8, ет. 3, отдел „Правен”.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС.

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите се приемат от 9:30 часа до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до изтичане на срока за получаване на оферти – до 16:30 ч. на 12.12.2011 г., посочен в обявлението за малката обществена поръчка, в служба “Деловодство” на СП „Българска филателия и нумизматика”, гр. София, ул. “Хайдушка поляна” № 8.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 10:00 ч. на 13.12.2011 г., в сградата на в СП „Българска филателия и нумизматика”, гр. София, ул. “Хайдушка поляна” № 8.

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер  00276-2011-0015.

Документация

Документи