Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване05.12.2011
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1, чл.3, ал.1, т.1 и т.2, чл.7, т.5, чл.7г, и чл.14, ал.1, т.2 и т.3 и чл.104, ал.2 от ЗОП, Решение по т.2 от Протокол № 22/21.09.2010г.  на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 

  

„Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”

 

Вид на процедурата: Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 2, стая № 214 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. в срок до 12.12.2011 г.

 

Документацията можете да изтеглите тук (pdf) или тук (doc).

Цена на документацията: 10 лв. без ДДС

Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до  20.12.2011 г., в сградата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в дирекция „Информационни и комуникационни технологии”.

 


Отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 21.12.2011 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.


Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - dv.parliament.bg под N: 12 от 05.12.2011г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2011-0016

 

 

Документация

Документи