Headquarter: 1, Acad. Stefan Mladenov Str. bl.31, 1700 Sofia
  Fax: +359 2 962 53 29

   

   

  *7678

    For media representatives only  

  +359 2 / 949 3280

    +359 2 / 949 3270  
  Every workday
  from 9:00 to 17:30
       
  info@bgpost.bg sales@bgpost.bg publish@bgpost.bg
  dora.cvetkova@bgpost.bg
  advertising@bgpost.bg
    Dora Tsvetkova